Lovbestemt revisjon

Nedenfor har vi samlet de vanligste spørsmålene rundt lovbestemt revisjon. Ved å føre musepekeren over spørsmålene vil svarene dukke opp nedenfor.

Hva er lovbestemt revisjon?

Revisors jobb er å vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Dessuten skal revisor vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er i samsvar med lov og forskrifter. Revisor skal i tillegg se etter at den revisjonspliktige har orden og kontroll med formuesforvaltningen, og bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

Ved å avgi revisjonsberetningen til generalforsamlingen attesterer revisor på at de revisjonspliktiges årsregnskap er avlagt i samsvar med lov og god regnskapsskikk. De regnskapspliktiges årsregnskap som beskriver økonomisk resultat og stilling, er offentlig tilgjengelig gjennom Regnskapsregisteret.

Lovbrudd eller forhold som medfører vesentlige feil eller mangler vil bli tatt inn i revisjonsprotokoll som nummereres fortløpende og sendes ledelsen og styret. Mindre vesentlige feil eller forbedringer tas inn i såkalte oppsummeringsnotat og tilskrives ledelsen.

For å hindre misforståelser mellom ledelsen og revisor innhenter vi hvert år en uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i årsregnskapet.

Revisor har taushetsplikt om det vi får kjennskap til i forbindelse med revisjonen.

Kilde: Den norske Revisorforening


Hvem er pliktig å ha lovbestemt revisjon?

Blant annet revisorlovens kapittel 2 angir hvem som er pliktig til å ha revisjon av årsregnskap. Kort og grovt oppsummert har stiftelser revisjonsplikt uansett størrelse på driftsinntektene. Aksjeselskaper har i utgangspunktet revisjonsplikt uansett størrelse på driftsinntektene. Generalforsamlingen kan gi fullmakt til styret om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres dersom følgende vilkår er oppfylt:


Driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn 5 millioner kroner

Selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kronergjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk

Styrets beslutning om å benytte fullmakten får ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret.


Enkeltpersonforetak har revisjonsplikt dersom driftsinntekter overstiger 5 millioner kroner. Ansvarlige selskaper kan også ha revisjonsplikt når spesielle vilkår er oppfylt. I tillegg er det inntatt krav om revisjon i særlovgivning, eks. borettslagsloven § 9-1 eller eierseksjonsloven § 45 (dersom det er flere enn 21 seksjoner). Det er vanskelig å gi en generell og uttømmende opplisting over hvem som til enhver tid er revisjonspliktig. Vennligst ta kontakt med oss dersom du ønsker å undersøke om virksomhetens årsregnskap skal revideres.


Hva koster lovbestemt revisjon?

Den økonomiske kostnaden ved å få årsregnskapet revidert vil variere i forhold til blant annet størrelsen på virksomheten, hvor komplisert driften er og hvor god orden og rutiner ledelsen og organisasjonen har. Omfanget av revisjonen vil være avhengig av kvaliteten på den interne kontrollen og regnskapsføringen. For ordens skyld nevnes at lovbestemt revisjon ikke er en fullstendig gjennomgang av alle transaksjoner, slik at det kan foreligge feil eller mangler som ikke blir avdekket av revisjonen. I tillegg til den ordinære revisjonen må vi også utføre de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere på selskapets næringsoppgave og/ eller følgeskriv til lønnsoppgavene.


Vårt honorar er i utgangspunktet basert på faktisk medgått tid og timesatser som varierer i henhold til erfaring og posisjon.


Hva kan vi gjøre for å redusere revisjonskostnadene?

Generelt kan vi si at alminnelig god dokumentasjon, orden, rutiner og sporbarhet vil kunne redusere tidsbruken ved utførelse av revisjon. Ta gjerne kontakt med en av oss på kontoret slik at vi i samarbeid kan finne rutiner som sikrer at både bedriftens og revisjonens mål blir oppfylt på en effektiv måte.